Autor článku

Volební program KDU pro komunální volby 2022 v Příbrami. „PERSPEKTIVA PRO VŠECHNY“

Od devadesátých let, kdy byla ukončena těžba surovin v jeho okolí, se rozvoj Příbrami v podstatě zastavil a stagnace se občas mění dokonce v úpadek. Sledujeme někdy rychlý, jindy nenápadnější pokles počtu obyvatel a Příbram bohužel ztrácí i na svém významu nejen hospodářského, ale i kulturního centra jižní části kraje. Částečně si ještě uchovává svoji pozici administrativně-správní, byť i ta se zrušením okresů také omezila. Jsou za tím důvody, které bychom mohli označit za objektivní a svým způsobem vis major.

Zásoby surovin, na jejichž těžbě stála ekonomika města a jeho rozvoj, jsou vyčerpány a přesto, že byly podniknuty různé pokusy, jak nahradit tuto zásadní ztrátu jinou alternativou, nebyly až na několik ojedinělých případů úspěšné. Zde už ale do hry vstupuje i řada subjektivních faktorů, k nimž můžeme řadit mj. nízkou identifikaci obyvatel s městem, svého času špatnou bezpečnostní situaci, vyvolávanou vysokou kriminalitou, nevhodně orientovanou kvalifikační strukturu obyvatel. Nebylo v zásadě možné navázat na tradiční způsoby obživy v místě a jen relativně snadná dostupnost Prahy (a dalších rozvíjejících se center) poskytla velmi významné části zdejších občanů pracovní uplatnění. To se však negativně odrazilo na vlastním hospodářském, kulturním i společenském životě města.

Jsme si dobře vědomi, že dosáhnout obratu tohoto nepříznivého vývoje bude mimořádně obtížné a náročné, že je to i běh na dlouhou trať, přesahující jedno či dvě volební období, neobejde se bez pochopení a úzké spolupráce s obyvateli města a těmi, kterým na něm záleží, ale chceme se o to pokusit, protože Příbram má přese všechna protivenství veliký potenciál a stojí za to jej mobilizovat v zájmu nás všech.

S problémy a těžkostmi, někdy skutečně zásadními, se potkáme téměř ve všech oblastech života města a jeho obyvatel. I my jsme přesvědčeni, že je třeba je jasně pojmenovat, identifikovat a hledat cesty k jejich řešení. Tento volební program problémy nejen pojmenovává, ale naznačuje i jejich řešení, případně cesty, jak k němu dospět.


1. Oblast hospodářská, podpora podnikání a zaměstnanost


Identifikace perspektivních hospodářských aktivit a podpora podmínek k jejich rozvoji (prostor, komunikace, zasíťování, propagace), zohlednění těchto cílů v plánovacích aktech (nový Územní plán)

 • Podpora žádoucích podnikatelských aktivit konkrétními opatřeními, v odůvodněných případech i vlastní hospodářské aktivity města

 • Důsledné a efektivní využívání zdrojů, tvorba prostředků a rezerv, promyšlené a hospodárné nakládání s nimi

 • Preference aktivit, které vytvářejí nové pracovní příležitosti ve městě a jeho nejbližším (spádovém) okolí

 • Vhodné a promyšlené využívání dotační politiky kraje, státu a EU

 • Zapojení podnikatelských svazů a organizací, vč. OHK, do uvedených aktivit

 • Komunikace s občany, popularizace žádoucích hospodářských aktivit


2. Oblast bydlení


 • Odblokování zejména prostorových bariér, bránících výstavbě sociálních a startovacích bytů městem, nebo s podporou města – nový Územní plán, stanovení lokalit k rozvoji bydlení, případný odkup vhodných pozemků či jejich výměna za účelem jejich zcelení

 • Výstavba nových městských bytů stabilizačního charakteru – startovacích, sociálních i čistě stabilizačních (např. u okresního archivu, ale i jinde), vč. základní a rozšířené občanské vybavenosti

 • Podpora družstevní výstavby

 • Řešení sociálně vyloučených lokalit

 • Zodpovědné posouzení záměru výstavby na Fantově louce při zohlednění zájmů města, odpovídající urbanistické koncepce i požadavků na ochranu přírody


3. Doprava


 • Zásadní a důkladné přehodnocení dopravní koncepce města vč. navazujících vztahů, s cílem zajištění dobré průjezdnosti města a snadné dosažitelnosti strategických lokalit, omezení zbytné a nežádoucí individuální motorové dopravy ve městě ve prospěch MHD a veřejné dopravy obecně a optimalizace systému dopravy v klidu (parkování) se zohledněním potřeb osob, dojíždějících do města za prací, na úřady, do zdravotních zařízení, za kulturou či turismem

 • Vytvoření podmínek pro postupné, ale radikální zklidnění dopravy v centru města a v oblasti Březových Hor, vyloučení komunikací I. třídy z centra

 • Zásadní a radikální optimalizace MHD (trasování, frekvence, zpřehlednění vč. redukce počtu linek, odbavování cestujících, tarifní opatření, zastávky a jejich vybavení, informační systém, ekologicky šetrný provoz) s požadavkem na kvalitní obsluhu všech částí města i (alespoň některých) spádových obcí (s jejich spoluúčastí), dosažitelností záchytných a odstavných parkovišť a rekreačních a volnočasových zón

 • Podpora výstavby vybavených kapacitních parkovišť a zařízení, vč. promyšleného systému parkovišť P+R, odstavných parkovišť a parkovacích domů, zřízení parkovacích zón v obytných částech města s preferencí rezidentů; vytvoření potřebných finančních rezerv na tyto účely

 • Prosadit vybudování JVO v celém plánovaném rozsahu (I., II. i III. etapa) i přes současnou neochotu některých aktérů jej realizovat – bez zbytečných zpoždění

 • Přiměřená podpora cyklodopravy, vč. dobudování rozpracovaných cyklostezek a cyklotras a zřízení nových – s respektem k převažujícím druhům dopravy a bezpečnosti všech účastníků provozu, vč. chodců

 • Věnovat pozornost železniční dopravě a posoudit možnosti jejího případného rozvoje

 • Postupně osadit měřiče rychlosti s kamerami na všechny významnější komunikace vedoucí do a z města

 • Podpořit co nejlepší dopravní dostupnost města z významných vzdálených sídel a ze spádových obcí, zlepšit orientaci ve městě a jeho okolí, zajistit lepší dopravní dostupnost městských částí na kontaktu s Brdy, vč. pravidelného celoročního spojení MHD a vybavení vhodnými parkovišti


4. Oblast sociální a zdravotní


 • Pořídit komunitní plán sociálních služeb a s jeho využitím zajistit finance na výstavbu nových a chybějících služeb – Domova pro osoby se zdravotním postižením, Domova se zvláštním režimem, Chráněné bydlení a Zařízení následné péče; zvýšení kapacit Domů pro seniory

 • Zřídit týdenní stacionář, rozšířit kapacitu azylového bydlení a zvážit zřízení Domu na půl cesty

 • Hledat cesty k řešení problematických ubytoven a sociálně vyloučených lokalit a komunit, využít Asistentů prevence kriminality k tomu, k čemu jsou určeni – jako prostředníci mezi městem a sociálně vyloučenými osobami a k prevenci z toho vyplývajících konfliktů

 • Dosáhnout zlepšení dostupnosti zdravotnických služeb, zejména stomatologických, vč. provozu příslušné pohotovosti a ve spolupráci s poskytovateli zdravotních služeb, s praktickými a odbornými lékaři a zejména s Oblastní nemocnicí a poliklinikami, podporovat jejich využití, zvýšení jejich kapacit a kvality péče


5. Oblast správy majetku města a nakládání s ním


 • Zamezit rozprodávání budov, dalších nemovitostí a rozvojových pozemků z majetku města (např. Pb IV/145, obecní domy, Granit atd.)

 • Opravit a najít využití pro budovu Pb IV/145 (Městské lesy), opravit budovu bývalého soudu (Pb I/1)

 • Zřídit výtahy do budov PB I/108 (radnice) a PB I/121 (býv. řed. RD), bezbariérovost

 • Rekonstrukce budovy Pb I/121 (býv, řed. RD) a její vhodné (multifunkční) využití

 • Přijmout závazek města nezcizovat nemovitosti v jeho vlastnictví, řádně o ně pečovat a pokud možno majetek města dále rozmnožovat, vč. nových rozvojových pozemků


  6. Územní plánování


  • S využitím soudobých poznatků a studií o perspektivách rozvoje města, moderních urbanistických přístupů a konceptu „smart city“, zpracovat závazné podklady pro zadání nové územně plánovací dokumentace

  • Na základě výše uvedeného pořídit zcela nový Územní plán, zohledňující skutečné potřeby města a jeho rozvoje, který mj. také umožní využít dosud zablokované rozvojové pozemky; dohled na respektování ÚP a RP svěřit Architektovi města

  • Pro citlivé a strategické lokality pořídit Regulační plány


  7. Oblast investic


  • Bezodkladně zajistit dostatečné zkapacitnění ČOV umožňující další připojování v souladu s rozvojovými perspektivami města a jejich prioritami; realizovat kanalizaci Kozičína

  • Zajistit opravy, rekonstrukce a zkapacitnění mostů a lávek přes Příbramský potok a Litavku a ve spolupráci s ŘSD mostu v Husově ul., přičemž bude kladen důraz na kvalitu a rychlost odvedených prací

  • Uskutečnit citlivou rekonstrukci nám. J.A. Alise vč. umístění bankomatu (+ nám. H. Kličky) na Březových Horách a nám. Komenského v Příbrami II

  • Dokončení revitalizace areálu Nový rybník, zejména zajištění trvalé funkčnosti tamního koupaliště a jeho případné organické propojení s areálem Lesoparku Padák a Hatě

  • Zahájit rekonstrukci současného Aquaparku, aby mohl poskytovat základní služby jako plavecký bazén a venkovní koupaliště, s občerstvením a případně i s dalšími službami, vč. ubytování

  • Zpracovat potřebné studie a dokumentace, vypracovat projekt nového plně funkčního Aquaparku v areálu Nového rybníka a na základě veřejné soutěže, pokud možno, co nejdříve zahájit jeho výstavbu

  • Plně dobudovat hřiště „Na Cvičně“ vč. povrchů a zvážit výstavbu dalších obdobných zařízení jinde ve městě

  • Posoudit využití lokality bývalého hřiště „Na Cihelně“ a sousedního areálu částečně již nefunkčních garáží - buď k vybudování dalšího hřiště, nebo kapacitního parkovacího domu se zázemím

  • Zvážit využití zanedbaného hřiště u ZŠ Školní – buď k vybudování Atletického stadionu, nebo kapacitního hlídaného odstavného parkoviště pro obyvatele této části města

  • Průběžně a dle možností zřizovat další dětská hřiště na sídlišti ve vnitroblocích a řádně pečovat o ta stávající


  8. Oblast školství a vzdělávání


  • Na základě analýzy o možnostech a dalších potřebách vzdělávání ve městě zahájíme případné kroky k umístění dalších středních škol do města (např. SPŠ elektrotechnická, Střední pedagogická škola, sociálně-právní příp. lesnická), VOŠ a pobočky renomované vysoké školy univerzitního nebo technického typu s denním studiem

  • Podle případných požadavků vytipujeme vhodné objekty nebo lokality k výstavbě takových zařízení, vč. ubytovacích a stravovacích kapacit a zázemí pro žáky a studenty

  • Podpoříme místní firmy při případném zájmu o zřízení středních odborných učilišť

  • Pro mladé pedagogy budeme v nové výstavbě rezervovat potřebné stabilizační byty

  • Podpoříme další rozvoj škol waldorfského systému vzdělávání

  • Podporujeme provoz školního autobusu


  9. Oblast vodohospodářských služeb a energií


  • Zvážíme převzetí vodohospodářské infrastruktury od externího dodavatele a zabezpečení provozování městem spolu s obcemi Svazu obcí pro vodovody a kanalizace; dobudování kanalizace v Kozičíně

  • Zapojíme se do sdružených aukcí nebo na burze pro nákup elektrické energie a plynu – jak pro město, tak pro občany, za účelem dosažení nižších dodavatelských cen

  • Budeme usilovat o zřízení pozice „městského energetika“ (přehled o okamžitých i průběžných spotřebách energií, vyhodnocování, statistiky, regulace, komunikace s dodavateli atd.)

  • Podpoříme zajištění volného připojení na Wi-Fi pro občany ve vybraných lokalitách (budovy města, hlavní náměstí, autobusové a vlakové nádraží, areál Nový rybník, některé městské parky)


  10. Cestovní ruch


  • Zajistíme mobilizaci turistického potenciálu města v úzké návaznosti na hlavní návštěvnické atraktivity (Sv. Hora, Hornické muzeum, Vojna, Slivice, Památník A.Dvořáka, Brdy, Hřebeny, oblast Orlické a Slapské nádrže) podporou či přímo zřizováním potřebné návštěvnické infrastruktury, aby byla přínosem i pro obyvatele Příbrami

  • Zasadíme se o reorganizaci téměř nefunkční destinační společnosti TO Brdy a Podbrdsko a zapojení soukromého sektoru do jejích struktur

  • Budeme usilovat o zřízení jedné až dvou rozhleden ve městě a podpoříme případný vznik dalších v blízkých Brdech (variantně Třemošná, Tok, Brdce) a o úpravu a udržování vhodných vyhlídkových míst a značených cest

  • Necháme vyznačit prohlídkové okruhy městem po zajímavých místech, památkách a pozoruhodnostech, vč. zapojení atraktivních míst na Březohorském sídlišti, a i mimo vnitřní město (Žežice, lesoparky, koryto Litavky atd.)

  • Zasadíme se o zřízení Městského muzea a Muzea betlémů ve vhodných budovách (RD, Zámeček), podpoříme aktivity Domu Natura, Geoparku Barrandien a ČSOP a rozvineme spolupráci s VLS, s.p. a AOPK ČR (Správou CHKO Brdy)

  • Podpoříme úpravu a vybavení záchytných parkovišť na přístupech do Brd a jejich dobré spojení veřejnou dopravou (resp. MHD), vč. provozu cyklo a skibusů

  • Podpoříme zřízení funkční průvodcovské služby pro Příbram i širší okolí (Brdy apod.) a ve spolupráci s destinačním managementem vydáme nového turistického průvodce po Příbrami a Brdech

  • Zasadíme se o přijetí opatření k přímé podpoře podnikatelských aktivit ve městě v rámci služeb cestovního ruchu (ubytování vč. kempů a veřejných tábořišť, stravování, půjčovny kol a sport. potřeb atd.) a o vytvoření nových pracovních příležitostí pro místní občany v turistickém průmyslu

  • Zahájíme jednání s Povodím Vltavy o možné rekonstrukci a revitalizaci Struh, jejich vyhlášení technickou památkou a praktické využití pro dotaci vody do koupaliště Nový rybník a do Příbramského potoka, pokud možno s pomocí fondů EU

  • Ve spolupráci s destinačním managementem a případně i samostatně se postaráme o propagaci města a oblasti Příbramska a Brd v celostátním měřítku; zvážíme možnost zřízení infocenter na Březových Horách a na nám. 17.listopadu


  11. Oblast kultury, sportu a společenského života


  • Budeme podporovat významné kulturní a kulturně společenské akce a aktivity (např. Hudební festival A. Dvořáka, Šalmaj, Nože, Prokopská pouť, Korunovace), ale i další, aby pokud možno přesáhly i rámec města a regionu, pozitivně město zviditelňovaly a pomáhaly posilovat jeho pozici významného centra kultury

  • Zasadíme se o založení nové akce (a tradice) Příbramských Vánoc, probíhající od zahájení Adventu až do konce roku a budeme podporovat vhodné termínování hlavních akcí, aby pokryly období celého roku (jaro, léto, podzim i zimu)

  • Zvážíme možnost podpory nových galerií, výstavních a koncertních síní, hudebních klubů (např. obnova klubu Valdek) a ve spolupráci se Správou Svaté Hory budeme hledat optimální využití Svatohorských schodů jako významného kulturně-společenského zařízení i turistické atrakce

  • Podpoříme opravy a revitalizaci Kulturního domu a Malé scény, fungování Divadla a Knihovny, Letního kina a ve spolupráci s obcí Podlesí Lesního divadla Skalka

  • Zasadíme se o zřízení Městského muzea a Muzea betlémů ve vhodných budovách (RD, Zámeček), o přesun celé expozice Muzea III. odboje na Vojnu a ve spolupráci s obcí Milín se pokusíme o zřízení muzea u Památníku Vítězství na Slivici

  • Podpoříme osvětu o místních reáliích, tradicích a zvycích, lepší poznání města a jeho blízkého okolí a k oživování a udržování místních tradic a zvyklostí

  • Podpoříme další sbližování a co nejlepší a vzájemně výhodnou spolupráci města a Svaté Hory

  • Podpoříme činnost sportovních oddílů, které pozitivně zviditelňují město nebo se zabývají prací s mládeží – a také organizací pro děti a mládež (např. Junák - Skaut)

  • Společně s organizátory budeme hledat optimální trasy vedení Rallye Příbram, aby ji mohlo město i nadále podporovat

  • Budeme usilovat o vyznačení lyžařských běžkařských tratí a jejich úpravu a údržbu v oblasti Třemošné, Vojny a v oblasti Hájů

  • Prozkoumáme možnosti užší spolupráce a společných aktivit města a Letiště Příbram (Dlouhá Lhota) a případně se zasadíme o přijetí vhodných opatření a podporu takových aktivit

  • Ve spolupráci s provozovateli a v dohodě s nimi případně pomůžeme s certifikací cyklotrialových tratí na Nové Hospodě

  • Budeme hledat náhradu za zrušený Q-klub a aktivity, které v něm byly realizovány


  12. Bezpečnost


  • Postaráme se o správné využívání Asistentů prevence kriminality k úkolům, pro které je jejich pozice zřizována

  • Budeme usilovat o další zvýšení počtu bezpečnostních kamer ve vybraných lokalitách

  • Budeme usilovat o zajištění plného stavu příslušníků MP a výkonu jejich činností a úkolů, aby odpovídaly potřebám města a oprávněným požadavkům jeho obyvatel, vhodné umístění hlavní služebny MP i případně dalších služeben v jiných částech města

  • Ve spolupráci se všemi relevantními aktéry budeme řešit otázku vyloučených lokalit a integraci sociálně vyloučených osob

  • Podpoříme aktivity organizací zabývajících se integrací osob ohrožených sociálním vyloučením do běžného života společnosti


  13. Oblast životního prostředí


  • Podpoříme vážnou debatu o řešení hlavních ekologických zátěží ve městě a okolí (odvaly UD, poddolovaná území, kontaminované půdy, brownfields) a zasadíme se o jejich skutečně zodpovědné a ohleduplné a pokud možno i hospodárné řešení

  • Zajistíme a rozšíříme možnosti třídění odpadů, podzemní kontejnery a ekologickou a pokud možno i hospodářsky výhodnou likvidaci či recyklaci odpadů

  • Podporujeme výsadbu vhodných dřevin na území města a péči o ně a aktivity dobrovolnických skupin a občanských iniciativ, zaměřených na tyto činnosti, a na osvětu mezi obyvateli

  • Zasadíme se o rozšíření lesoparků a jejich vhodné využití i vybavení pro potřeby a rekreaci příbramských občanů, sportovců i návštěvníků města, o péči o městskou zeleň a o to, aby se její výměra nezmenšovala, ale pokud možno dále rostla

  • Zasadíme se o smysluplné a ekonomicky únosné dobudování Zelené páteře města vč. příslušné cyklostezky a mobiliáře


  14. Oblast účasti občanů na správě města


  • Podpoříme zřízení osadních výborů pro Příbram VII a VIII a zasadíme se, aby město se všemi osadními výbory důsledně spolupracovalo, vycházelo jim dle možností vstříc a využívalo je při řešení významných otázek, jež se dotýkají jimi zastupovaných území

  • Zasadíme se o důsledné, včasné, pečlivé a kompetentní vyřizování podnětů, dotazů a stížností občanů města jak příslušnými úředníky, tak případně funkcionáři města – a to nejen formou elektronické korespondence, ale v případě potřeby také vhodným způsobem zveřejnění. Stránky města na webu a sociálních sítích musí být volně přístupné pro všechny slušné, kultivované a nediskriminační příspěvky občanů podle pevně stanovených a zveřejněných pravidel

  • V případě potřeby a nezbytnosti budeme využívat i neformálních a nestandardních forem projednávání zásadních otázek, dotýkajících se obecně všech občanů města nebo jeho jednotlivých částí, s pravidlem nediskriminace a nezvýhodňování jednotlivých osob nebo jejich zájmových skupin

  • Uvítáme iniciativu občanů a jejich podporu i případným přímým zapojením do pracovních a odborných skupin, komisí a výborů

  • Podpoříme smysluplné využívání tzv. participativního rozpočtu města k realizaci vhodných vybraných občanských iniciativ a návrhů


  15. Spolupráce s obcemi ve spádovém území a v širším regionu


  • Podpoříme dobré vztahy a vzájemně prospěšnou spolupráci s obcemi a jejich sdruženími (SOPR, SOVK, MAS, DSO) zejména při řešení dopravy (vč. MHD), správy vodohospodářského majetku, energetických služeb, cestovního ruchu, odpadového hospodářství, údržby komunikací a zaměstnanosti

  • Poskytneme menším obcím odbornou pomoc při řešení složitějších problémů, týkajících se života a správy obcí

    Nové články
    Radek Ctibor: Novák a pak nic. Přes velké problémy přehlížíme malé

    Radek Ctibor: Novák a pak nic. Přes velké problémy přehlížíme malé

    Přidat recenzi
    Příbram se potýká s celou řadou těžkostí – chybí dostupné bydlení, kapacita...
    Číst více
    Marie Kubová: Nemyslím si, že současná nabídka a struktura vzdělávací soustavy pro Příbram je dostatečná

    Marie Kubová: Nemyslím si, že současná nabídka a struktura vzdělávací soustavy pro Příbram je dostatečná

    Přidat recenzi
    Během svého života jsem nasbírala řadu zkušeností. Sama jsem s manželem vyc...
    Číst více
    Obnovme stará dětská hřiště

    Obnovme stará dětská hřiště

    Přidat recenzi
    V Příbrami je poměrně hodně dětských hřišť. Mnohé vznikly poměrně nedávno, ...
    Číst více