Historie KDU-ČSL od 1919 - 1945

KDU- ČSL je vedle České strany sociálně demokratické nejstarším politickým subjektem na naší politické scény. V české a také příbramské politice existuje již od roku 1919, od doby, kdy se českým a moravským katolíkům podařil naplnit dávný sen a zformovat politické seskupení jako mluvčího a reprezentanta všech skupin a frakcí v rámci katolického tábora. V lednu 2019 tedy uplyne 100 let od ustavujícího a slučovacího sjezdu Československé strany lidové, v jehož rámci došlo ke spojení tehdy existujících katolických politických stran.Ustavující zemský sjezd Československé strany lidové v Čechách se konal ve dnech 5. a 6. ledna 1919 v Praze. Již před válkou spojené do volební koalice se strany křesťanskosociální, katolicko-národně konzervativní a Konzervativní lidová strana rozhodly pro definitivní rozpuštění a přijaly název Československá strana lidová. Navrhovatelé nového názvu se chtěli vyhnout útokům ze strany ateistů, že jsou stranou katolické církve a předstoupili před veřejnost jako strana otevřená i nekatolíkům.

Českým zemským předsedou strany byl zvolen zemědělský odborník a dlouholetý funkcionář křesťansko-sociální strany František Šabata.

 Také I. zemský sjezd na Moravě, který se konal 26. ledna 1919 v Brně, schválil návrh výkonných výborů křesťansko-sociální a katolicko-národní strany z 10. 9. 1918 na sloučení a přejmenování na Československou stranu lidovou. Předsedou strany byl zvolen Jan Šrámek. Zemské výbory v Čechách a na Moravě si nadále zachovávaly samostatnost a byly spojeny pouze poslaneckým klubem, jehož předsedou byl msgre. Jan Šrámek. Teprve roku 1922, po rozchodu se Slovenskou ľudovou stranou, byl zřízen společný ústřední výkonný výbor, jehož pravomoc však byla proti jiným stranám poměrně malá. Tím, že samostatnost zemských výborů byla poměrně veliká, docházelo v meziválečném období mezi oběma zemskými organizacemi k menším sporům o politickou a organizační koncepci. Soudržnost obou zemských organizací stála od založení strany jak na obranných pozicích křesťanství, tak především na autoritě celostátního předsedy msgre. Jana Šrámka. Základem programů obou zemských složek lidové strany se stal tzv. křesťanský solidarismus obohacený národními aspekty a důrazem na parlamentní demokracií.

Pod jeho vedením byla vybudována křesťansko- sociální politická strana se systémem klasických základních organizací a rozvětvenou strukturou přidružených satelitních organizací. K lidovcům již od samého počátku přidružené zájmové organizace jako Orel, mládežnické a ženské organizace. ČSL se jako politická strana velmi výrazně podílela na pořádání Svatováclavského milénia v roce 1929. Politická koncepce Čs. strany lidové v období předmnichovské republiky byla zcela postavena na základech parlamentní demokracie. Strana byla zastoupena většinou dvěma ministry téměř ve všech vládách první republiky. Ve vládních funkcích měli postupně zastoupení: msgre. Jan Šrámek (místopředseda vlády, ministr zdravotnictví, min. dopravy, min. pro sjednocení zákonodárství, min. sociální péče), dr. Mořic Hruban (předseda senátu), dr. Josef Dolanský (ministr spravedlnosti, min. zásobování), dr. František Nosek (ministr pošt, min. vnitra), ing. Jan Dostálek (ministr veřejných prací). Zvláště Jan Šrámek, představitel ČSL od r. 1919, celostátní předseda ČSL od r. 1922 až do komunistického puče r. 1948, byl výraznou postavou české politiky. Svým příslovečným klidem, politickou morálkou a realistickou politikou si získal respekt demokratické levice i pravice. Při střežení zájmů vlastního politického hnutí neopomíjel celonárodní potřeby, když zjistil jejich politickou prioritu. V září 1921 se stali dr. Jan Šrámek a dr. Josef Dolanský ministry v Benešově koaliční vládě. Od té doby byla ČSL členem všech koaličních vlád v tzv. 1. republice. Byl to důsledek nejenom volebních úspěchů, ale i stálé snahy o dohodu s demokratickými stranami. Uznání státotvorné politiky ČSL se projevilo brzy po válce, kdy se ČSL stala členem tzv. "pětky", tj. pěti státotvorných a demokratických stran 1. republiky, které určovaly zákulisními jednáními poválečnou politiku Československé republiky. Velmi významnou úloh sehráli lidovci při prezidentských volbách 1935 kdy byl druhým československým prezidentem zvolen Dr. Edvard Beneš.Postavení lidové strany nebylo v politickém spektru 1. republiky jednoznačné. Pokud umístíme soc. demokracii nalevo a agrárníky napravo, byla ČSL stranou středu. Důraz na konzervativní křesťanské tradice jí sice řadily napravo, ale principy solidarismu a omezení soukromého vlastnictví sociálně-reformními prvky řadily ČSL blíže středu. Oficiální ideový směr ČSL, tzv. křesťanský solidarismus, se sám prohlašoval za střed mezi “socialismem, který člověku bere svobodu a dělá z něho pouhé kolečko ve velkém stroji společenské výroby a individualistickým liberalismem uznávajícím pouze moc peněz”. Lidová strana byla v důsledku křesťanského názoru orientována na všechny společenské vrstvy a to vedlo často k těžko řešitelným problémům při uspokojování jejich vzájemně protikladných požadavků.Důsledky Mnichova byly těžkou ranou pro celou dosavadní koncepci politiky lidové strany. V politických poměrech 2. republiky se začaly prosazovat autoritativní prvky. Dne 7. října 1938 se sešel v Praze Ústřední výkonný výbor ČSL, aby projednal novou situaci a návrh agrární strany na sloučení. Msgre J. Šrámek tyto snahy o totalizaci české politiky rozhodně odmítl. Při zprávě o průběhu mnichovských událostí prohlásil, že hájil protikapitulantskou linii strany pevně až do konce. Současně prohlásil, že nepodepíše garantování slovenské autonomie. Novou situaci v okleštěné republice označil za spiknutí ľuďáků, agrárníků, národních demokratů a fašistů a prohlásil, že je jim nutno ukázat, že Československá strana lidová žije. Šrámkovo stanovisko zvítězilo ještě na dalším zasedání ÚV dne 16. listopadu 1938, ale už následujícího dne, pod tlakem rychle se měnící politické situace, zvítězila koncepce "silné české strany" jako subjektu, který bude hájit české zájmy v národním ohrožení. Česká zemská organizace ČSL vstoupila do Strany národní jednoty pod dojmem většího uplatňování křesťanství ve II. republice. Moravská zemská organizace se po krátkém zdráhání podrobila všeobecnému nátlaku. Československá strana lidová tak dočasně zanikla, ale její duch přežíval dále, zejména v odboji a práci msgre. Šrámka v zahraničí. Šrámek bezprostředně po obsazení republiky emigroval přes Polsko do Francie, kde pomocí svých kontaktů s křesťanskými politiky a církevními činiteli pomáhal překlenout počáteční nedůvěru francouzské vlády k české politické emigraci.Bezprostředně po německé okupaci se lidovci zapojili do domácího odbojového hnutí jak v protifašistických organizacích, tak jednotlivě. František Hála a později JUDr. Adolf Procházka byli ve vedení centrální odbojové organizace Politické ústředí. Odbojová skupina Orla se stala součástí vojenské organizace Obrana národa. Přední činitelé ČSL, zemský předseda msgre. Bohumil Stašek a msgre. A. Tylínek byli brzy uvězněni za protinacistická kázání. Řada členů ČSL bojovala ve východní a západní armádě. Člen Orla Jan Kubiš provedl atentát na říšského protektora R. Heydricha. Msgre. Jan Šrámek se stal místopředsedou Československého národního výboru ve Francii a později předsedou exilové vlády v Anglii. Msgre. František Hála, bývalý tajemník moravského zemského sekretariátu, se stal členem Státní rady československé.


Oblíbené články
Volební program KDU pro komunální volby 2022 v Příbrami. „PERSPEKTIVA PRO VŠECHNY“

Volební program KDU pro komunální volby 2022 v Příbrami. „PERSPEKTIVA PRO VŠECHNY“

Přidat recenzi
S problémy a těžkostmi, někdy skutečně zásadními, se potkáme téměř ve všech...
Číst více
Manuál k naštvání příbramského voliče

Manuál k naštvání příbramského voliče

Přidat recenzi
Se „znepokojením“ jsem přijal informace, že nový ředitel Galerie Františka ...
Číst více
Nečekaná generační a profesní obměna zastupitelstva města Příbram.

Nečekaná generační a profesní obměna zastupitelstva města Příbram

Přidat recenzi
Ze stávajícího městského zastupitelstva v Příbrami odchází překvapivě také ...
Číst více